• بررسی اجمالی
  • سرفصل دوره
  • مدرس
  • راهنمای تهیه آموزش

ویژگی های دوره

عنوان دوره: فیلم آموزشی اکسل پیشرفته


ناشر: گروه آموزشی پردیس نیکان


مدرس: مهندس علی غفاریان


مدت زمان: 


روش دریافت: ارسال رایگان


هزینه آموزش:


توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO