پردیس نیکان http://www.pardisenikan.com/ ماتریس های خاص در نرم افزار متلب http://www.pardisenikan.com/-selfstudy1/articleid/3 نرم افزار متلب چیست و چه کاربردی دارد؟ http://www.pardisenikan.com/-selfstudy1/articleid/1